ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
1465 23 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งคำสั่งประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |8
1464 23 มี.ค. 60 ทั่วไป  บอเชิญเข้าร่วมโครงการบรหารนวัตกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |11
1463 23 มี.ค. 60 ทั่วไป  เชิญประชุมกำหนดราคากลาง งานพัสดุ 2 แห่ง |1
1462 22 มี.ค. 60 ทั่วไป  การบรรพชา - อุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ บุคลากร 16 แห่ง |14
1461 22 มี.ค. 60 ทั่วไป  การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคลากร 16 แห่ง |14
1460 22 มี.ค. 60 ทั่วไป  การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคลากร ยกเลิก|ยกเลิก
1459 21 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) บุคลากร 16 แห่ง |14
1458 21 มี.ค. 60 ทั่วไป  ขอรับการสนับสุนโรลอัพกิจกรรม"วันรักการอ่าน ๒ เมษายน" กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
1457 21 มี.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งจำนวนกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอภาชี สารบรรณกลาง| -
1456 21 มี.ค. 60 ทั่วไป  การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ของหนังสือเรียน กศน. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |14
1455 17 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแผนปฏิบัติการการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
1454 17 มี.ค. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม อำนวยการ 16 แห่ง |16
1453 15 มี.ค. 60 ทั่วไป  ห้องสมุดชาวตลาด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
1452 13 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  ความร่วมมือในการจัดสอบปลายภาคและสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 /2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 3 แห่ง |3
1451 11 มี.ค. 60 ทั่วไป  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1450 10 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.อำเภอท่าเรือค่ะ กศน.อำเภอท่าเรือ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา|1
1449 9 มี.ค. 60 ทั่วไป  แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25512 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
1448 9 มี.ค. 60 ทั่วไป  ให้ใช้ผังเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
1447 8 มี.ค. 60 ทั่วไป  การขอรับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 บุคลากร กศน.อำเภอผักไห่|1
1446 8 มี.ค. 60 ทั่วไป  การขอรับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 บุคลากร กศน.อำเภอบางปะอิน|1
1445 8 มี.ค. 60 ทั่วไป  การขอรับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 บุคลากร กศน.อำเภออุทัย|1
1444 8 มี.ค. 60 ทั่วไป  การขอรับเครื่องหมายเชิดชุเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 บุคลากร กศน.อำเภอลาดบัวหลวง|1
1443 7 มี.ค. 60 ทั่วไป  ส่งสำเนาประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บุคลากร 16 แห่ง |16
1442 7 มี.ค. 60 ทั่วไป  เชิญเข้าร่วมประชุม บุคลากร 16 แห่ง |16
1441 7 มี.ค. 60 ทั่วไป  เชิญประชุม กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
1440 7 มี.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงาน และผลปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 และ สงป.302 ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศน.อำเภอบ้านแพรก กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา| -
1439 7 มี.ค. 60 ทั่วไป  กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1438 3 มี.ค. 60 ด่วนที่สุด  สำรวจรายชื่อผู้ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560 บุคลากร 16 แห่ง |16
1437 1 มี.ค. 60 ทั่วไป  รายางนการฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
1436 28 ก.พ. 60 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารการใช้หลักสูตรท้องถิ่นโดยกระบวนการวิจัย ระยะที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System