ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
1951 24 พ.ย. 60 ทั่วไป  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |2
1950 24 พ.ย. 60 ทั่วไป  เตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |8
1949 24 พ.ย. 60 ทั่วไป  การประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2 แห่ง |2
1948 23 พ.ย. 60 ทั่วไป  กรอกข้อมูลบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |14
1947 23 พ.ย. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักศึกษากศน.อำเภอมหาราชที่เป็นจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
1946 23 พ.ย. 60 ทั่วไป  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด กศน.อำเภอวังน้อย บุคลากร| -
1945 22 พ.ย. 60 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประสบภัยพิภัย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |15
1944 22 พ.ย. 60 ทั่วไป  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้ตราสัญลักษณ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |15
1943 22 พ.ย. 60 ทั่วไป  การอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education กศน.อำเภอวังน้อย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล| -
1942 22 พ.ย. 60 ทั่วไป  ของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(ค่าหนังสือเรียน) กศน.อำเภอมหาราช กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา| -
1941 22 พ.ย. 60 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2/2560(แยกสนามสอบ) กศน.อำเภอมหาราช กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ| -
1940 22 พ.ย. 60 หนังสือเวียน  จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
1939 22 พ.ย. 60 ทั่วไป  รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปัการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
1938 21 พ.ย. 60 ด่วนที่สุด  การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด (เพิ่มเติม) บุคลากร 16 แห่ง |16
1937 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
1936 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  กำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1935 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1934 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  การจัดศึกษาดูงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ ASPBAE กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอผักไห่|1
1933 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอมหาราช|1
1932 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอผักไห่|1
1931 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอเสนา|1
1930 21 พ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
1929 20 พ.ย. 60 ทั่วไป  เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากร 16 แห่ง |16
1928 20 พ.ย. 60 ทั่วไป  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ บุคลากร กศน.อำเภอลาดบัวหลวง|1
1927 20 พ.ย. 60 ทั่วไป  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากร 16 แห่ง |16
1926 20 พ.ย. 60 ทั่วไป  แนวปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ไปเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากร 16 แห่ง |16
1925 18 พ.ย. 60 ด่วนที่สุด  เชิญอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
1924 17 พ.ย. 60 ทั่วไป  รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอมหาราช กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล| -
1923 17 พ.ย. 60 ทั่วไป  ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2560 บุคลากร 16 แห่ง |16
1922 16 พ.ย. 60 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม พ.ศ.2561 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าพัฒนาผู้เรียน ภาค 2/2560 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System