ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
1629 26 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้สมัครเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอบ้านแพรก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย| -
1628 26 มิ.ย. 60 ทั่วไป  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ บุคลากร 16 แห่ง |13
1627 26 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่19/2560 งานพัสดุ 16 แห่ง |13
1626 26 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง บุคลากร กศน.อำเภอภาชี|1
1625 26 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ บุคลากร 16 แห่ง |14
1624 23 มิ.ย. 60 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรอบสองของนักศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |14
1623 23 มิ.ย. 60 ทั่วไป  แนวทางการจัดกิจกรรมวันยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |15
1622 23 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดเมืองนักอ่าน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 4 แห่ง |3
1621 23 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเพื่อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 41 พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |15
1620 22 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกสถานศึกษาลงทะเบียนเรียนเพียงแห่งเดียว ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
1619 16 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ตอบรับการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอวังน้อย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล|1
1618 16 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมตามโครงงการ "ศธปลูกป่าร่วมใจทำดีเพืื่อพ่อ" กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1617 16 มิ.ย. 60 ทั่วไป  แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1616 16 มิ.ย. 60 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินการงานบ้านหนังสือชุมชน(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอบ้านแพรก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย| -
1615 15 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขออนุญาตไปราชการโดยใช้พาหนะส่วนตัว กศน.อำเภอวังน้อย อำนวยการ| -
1614 15 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการของค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ(งบปผู้สูงอายุปกติ) กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
1613 15 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 บุคลากร 16 แห่ง |16
1612 15 มิ.ย. 60 ทั่วไป  เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560 บุคลากร 16 แห่ง |16
1611 15 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560(แยกสนามสอบ) กศน.อำเภอมหาราช กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล|1
1610 14 มิ.ย. 60 ด่วนที่สุด  เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
1609 14 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1608 14 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริหาารนวัตกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1607 12 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การรายงานข้อมูล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
1606 12 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การป้องกัน การแพร่กระจายของไวรัส Wanna Cry ผ่านช่องโหว่ของระบบวินโดว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
1605 12 มิ.ย. 60 ทั่วไป  แจ้งปรับเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตหน่วยงานในสังกัด กศน. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 8 แห่ง |8
1604 9 มิ.ย. 60 ทั่วไป  การดำเนินงานกองทุนเเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1603 9 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประะกวดสืบสานวรรณกรรมไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1602 9 มิ.ย. 60 ทั่วไป  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1601 9 มิ.ย. 60 ทั่วไป  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
1600 9 มิ.ย. 60 ทั่วไป  ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System